Projekti

RESILIENT BORDER

 

Projekt RESILIENT BORDER – „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', odobren je u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020).  

Ukupna vrijednost projekta je 586.976,36 EUR.

 

PARTNERI NA PROJEKTU

JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH-Vodeći partner), Uprava civilne zaštite ŽZH (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora).

 

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka, Crna Gora: Općina Herceg Novi

 

TRAJANJE PROJEKTA

24 mjeseca, 01.03.2022. – 29.02.2024. godine.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je poboljšati sustav prevencije i upravljanja rizicima kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane čovjekom na području Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi.

  

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

SO1 Uspostavljena zajednička struktura suradnje Županije Zapadnohercegovačke i Općine Herceg Novi za unapređenje prekograničnog upravljanja katastrofama

SO2 Ojačani kapaciteti i nadležnosti hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Općini Herceg Novi

SO3 Podignuta svijest javnosti Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih ljudskim faktorom.

PROJEKTNI OUTPUTI

O1: Uspostavljena zajednička suradnja za poboljšanje prekograničnog upravljanja katastrofama

O2: Ojačani kapaciteti hitnih službi

O3: Unaprijeđen poligon za hitne službe Zapadnohercegovačke županije

O4: Organizirane zajedničke promotivne aktivnosti i događanja

CILJNE SKUPINE

  • Državne, regionalne i lokalne samouprave zadužene za civilnu zaštitu (3 u CG i 5 u BiH)

  • Razvojne agencije (1 u CG i 1 u BiH)

  • NVO uključene u upravljanje rizikom od katastrofa (3 u CG i 2 u BiH)

  • Hitne i spasilačke ekipe i vatrogasci (5 ekipa)

AKTIVNOSTI PROJEKTA

A1. Formiranje strukture i članova tima za provedbu projekta, uspostava upravnog odbora, svakodnevno upravljanje i koordinacija.

A2. Uspostava zajedničke strukture suradnje za unapređenje prevencije i upravljanja prekograničnim rizicima (umrežavanje, razmjena iskustava, radionice, studijski posjeti, te daljnje jačanje kapaciteta i suradnje između relevantnih dionika u prekograničnom području).

A3. Formiranje prekograničnog spasilačkog tima, specifične obuke, vježbe i nabava osobne i timske opreme i vozila.

A4. Nadogradnja objekata za obuku hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj

A5. Podizanje svijesti javnosti o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem

A6. Razvoj vizualnog identiteta, aktivnosti na društvenim mrežama, organiziranje javnih događaja (Kick off događaj, završna konferencija), digitalne aktivnosti i izrada promotivnih materijala

 

 

 

 

                 

                            

 

 

 

Više u ovoj kategoriji: « COMPETE PLAMET APOLLO »

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631