Projekti

PARTNERSTVOM DO ZAPOŠLJAVANJA

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ŽZH je jedno od 26 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška  Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Europska unija financira s 6 miliona  eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekt ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Opći cilj projekta je kreiranje i provedba programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalno tržište rada u gradovima i općinama u ŽZH, a specifični cilj projekta je povećanje mogućnosti za formalno zapošljavanje nezaposlenih osoba na lokalnoj razini u ŽZH

Očekivani rezultati:  Rezultat  1: Razvijeno partnerstvo za zapošljavanje na županijskoj razini

                                     Rezultat 2: Razvijeni i provedeni programi stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba

                                     Rezultat 3: Razvijen model samozapošljavanja nezaposlenih osoba kroz osnivanje mikro ili malih poduzeća

                                     Rezultat 4: Promoviran koncept partnerstvom do zapošljavanja

Glavni partner na projektu je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG, a ostali partneri su Općina Posušje, Grad Široki Brijeg, Grad Ljubuški, Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, Tehnološki park Posušje, Srednja strukovna škola Posušje, Srednja strukovna škola Ruđera Boškovića Ljubuški, Miviko doo Posušje, TT kabeli doo Široki Brijeg, Bigeste doo Ljubuški, Šišović Mesna industrija Rakitno d.o.o. Pored navedenih partnera na projektu će sudjelovati i pridruženi partneri Ured Vlade ŽZH za EU integracije, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa ŽZH, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, Ministarstvo gospodarstva ŽZH

Ukupna vijednost projekta je 215.325,49 USD

Provedba projekta će trajati 21 mjesec, počevši od 10/06/2024

 

APOLLO

NAZIV: APOLLO - APplication Of upscaLed interregionaL renewable & energy efficiency  sOlutions

VODEĆI PARTNER: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

PARTNER/I: Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,  Općina Tivat, Grad Mostar

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.262.234,00 EUR

PRORAČUN HERAG-a U PROJEKTU: 374.472,00 EUR

INTENZITET POTPORE: 85%

UKUPNA BESPOVRATNA EU SREDSTVA: 1.974.510,80 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 15.7.2024. - 14.1.2027.

PROGRAM EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE: Interreg IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.

CILJ: Opći cilj projekta je promicanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova u prekograničnom području kroz izgradnju međusobno povezanih zajednica za upravljanje energijom i zelenih ulaganja u okviru implementacije međuregionalnih rješenja za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost u javnom sektoru.

AKTIVNOSTI: Projekt APOLLO omogućit će analizu trenutnog stanja u gospodarskom i energetskom smislu. U sklopu izrađenih analiza predložit će se preporuke za daljnji razvoj korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) te scenariji uspostave energetskih zajednica i primjene OIE u javnom sektoru sa scenarijima međuregionalne prekogranične suradnje. Također, projektom će se uspostaviti inovativna baza znanja u obliku digitalnog alata/web platforme (EE&RES Tool). Ovako izrađen alat imat će otvoren pristup svim zainteresiranim dionicima, te će pružati aktualne informacije i edukativne sadržaje za stjecanje novih znanja o OIE i energetskoj učinkovitosti. Projektom će se u svrhu uspostave energetskih zajednica u prekograničnom području izgraditi novi fotonaponski sustavi, odnosno fotonaponske elektrane na različitim lokacijama (gradske jedinice, općine, nerazvijena područja, otoci, javne ustanove, osnovne i srednje škole, itd.). Izgradnjom sustava, omogućit će se korištenje OIE uz značajna smanjenja troškova rada u lokalnim institucijama. Osim u građevinskom sektoru, projekt APOLLO će i u prometnom sektoru pokazati kako se uvođenjem vozila na električni pogon može utjecati na smanjenje emisije CO2 uz značajne uštede. S ciljem podizanja svijesti o prednostima korištenja OIE, organizirati će se specijalizirane edukativne radionice za širu javnost, donositelje odluka i javnopravna tijela, lokalne dionike na otocima, te će se ojačati znanja i kapaciteti timova za energetsku učinkovitost.

Za HERAG, pored navedenih aktivnosti, planirano je  instaliranje dvije javne punionice za električna vozila na području Županije Zapadnohercegovačke (Ljubuški i Posušje), instaliranje solarnih sustava (fotonaponskih elektrana) na 4 javna objekta u sve lokalne jedinice na području Županije Zapadnohercegovačke (Ljubuški, Široki Brijeg, Grude i Posušje).

 

RESILIENT BORDER

 

Projekt RESILIENT BORDER – „Unapređenje kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe - Otporna granica'', odobren je u okviru IPA II programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020).  

Ukupna vrijednost projekta je 586.976,36 EUR.

 

PARTNERI NA PROJEKTU

JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH-Vodeći partner), Uprava civilne zaštite ŽZH (BiH) i Općina Herceg Novi (Crna Gora).

 

PODRUČJE IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Bosna i Hercegovina: Županija Zapadnohercegovačka, Crna Gora: Općina Herceg Novi

 

TRAJANJE PROJEKTA

24 mjeseca, 01.03.2022. – 29.02.2024. godine.

 

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj projekta je poboljšati sustav prevencije i upravljanja rizicima kako bi se povećala otpornost na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane čovjekom na području Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi.

  

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA

SO1 Uspostavljena zajednička struktura suradnje Županije Zapadnohercegovačke i Općine Herceg Novi za unapređenje prekograničnog upravljanja katastrofama

SO2 Ojačani kapaciteti i nadležnosti hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Općini Herceg Novi

SO3 Podignuta svijest javnosti Zapadnohercegovačke županije i Općine Herceg Novi o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa izazvanih ljudskim faktorom.

PROJEKTNI OUTPUTI

O1: Uspostavljena zajednička suradnja za poboljšanje prekograničnog upravljanja katastrofama

O2: Ojačani kapaciteti hitnih službi

O3: Unaprijeđen poligon za hitne službe Zapadnohercegovačke županije

O4: Organizirane zajedničke promotivne aktivnosti i događanja

CILJNE SKUPINE

  • Državne, regionalne i lokalne samouprave zadužene za civilnu zaštitu (3 u CG i 5 u BiH)

  • Razvojne agencije (1 u CG i 1 u BiH)

  • NVO uključene u upravljanje rizikom od katastrofa (3 u CG i 2 u BiH)

  • Hitne i spasilačke ekipe i vatrogasci (5 ekipa)

AKTIVNOSTI PROJEKTA

A1. Formiranje strukture i članova tima za provedbu projekta, uspostava upravnog odbora, svakodnevno upravljanje i koordinacija.

A2. Uspostava zajedničke strukture suradnje za unapređenje prevencije i upravljanja prekograničnim rizicima (umrežavanje, razmjena iskustava, radionice, studijski posjeti, te daljnje jačanje kapaciteta i suradnje između relevantnih dionika u prekograničnom području).

A3. Formiranje prekograničnog spasilačkog tima, specifične obuke, vježbe i nabava osobne i timske opreme i vozila.

A4. Nadogradnja objekata za obuku hitnih službi u Županiji Zapadnohercegovačkoj

A5. Podizanje svijesti javnosti o mjerama prevencije i ponašanju u slučaju prirodnih katastrofa ili katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem

A6. Razvoj vizualnog identiteta, aktivnosti na društvenim mrežama, organiziranje javnih događaja (Kick off događaj, završna konferencija), digitalne aktivnosti i izrada promotivnih materijala

 

 

 

 

                 

                            

 

 

 

Heritage REVIVED

Projekt: HeritageREVIVED
Naslov projekta: Očuvanje, valorizacija i promocija kulturne baštine na periferiji urbanih područja

Glavni cilj: Diverzificirati i promovirati kulturno-turističku ponudu povijesnih gradova zajedničkom izgradnjom kapaciteta u upravljanju kulturim turizmom i turizmom doživljaja te uspostavom nove i poboljšanjem postojeće turističke infrastrukture.

FORT-NET

Projekt FORT-NET – ''Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori'', odobren je u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014–2020). Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri  sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

AdriaWealth - Klasterizacijski i kapitalizacijski projekt za Održivi Turizam u Jadranskom području

AdriaWealth je projekt koji kapitalizira rezultate prethodnih projekata koje je financirao IPA Adriatic Program, sa svrhom da olakša postizanje EUSAIR akcijskog plana za sektor Održivog Turizma. AdriaWealth je odobren od strane Upravljačkog tijela IPA Adriatic Programa 2007-2013, na zadnjem pozivu posvećenom kapitalizacijskim projektima na osnovi EUSAIR-a, Europskoj strategiji za Jadransko-jonsku makro regiju, a to se odnosi na prioritet br. 2. Prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika, mjera 2.4. Održivi Turizam. (EUSAIR Stup br. 4. Održivi Turizam). Dodijeljeni proračun za projekt iznosi € 1.199.866,00.

Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“

O PROJEKTU

Projekt Tematske rute srednjovijekovne Hercegove zemlje „TEMA SREDNJI VIJEK“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007 – 2013. Ukupna vrijednost projekta je 466.933,55 EUR.

Nositelji projekta su JU Razvojna agencija ŽZH –HERAG (BiH) i Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma – CSTI (Crna Gora). Partneri na projektu su Općina Ljubuški (BiH), Turistička zajednica ŽZH (BiH), Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa "Radimlja“(BiH) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – MRT (Crna Gora).

Connecting Separated

Opis

Projekt Connecting Separated (Povezivanje razdvojenog) polazi od rimske ceste koja je povezivala Salonu (Solin) i Bigeste (Ljubuški), te završavala u Naroni (Vid). Mapiranje kulturne i prirodne baštine, gastro ponude i događanja duž navedene rute korak je ka razvijanju zajedničke turističke ponude prekograničnog područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uporište pronalazi u kulturnoj i prirodnoj baštini.

Poslovni inkubator

Javna ustanova Razvojna agencija Županije ZapadnohercegovačkeHERAG je koordinator u projektuHome grown business“, koji je financiran sredstvima EU putem programa EU za potporu lokalno ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. U projektu kao partneri sudjeluju Vlada Županije Zapadnohercegovačke, Općina Ljubuški, Udruga gospodarstvenika Posušje i Udruga poljodjelaca u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ukupna vrijednost projekta je 630.145,05 EUR,a očekivano trajanje projekta je 30 mjeseci.

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631