Novosti

JAVNI NATJEČAJ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH – JK 2019

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje Javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu – JK 2019.

Ukupan iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom natječaju iznosi 9.992.000,00 KM.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

LOT 1. WATSAN projekti vodoopskrbe i sanitacije u FBiH - raspoloživi proračun: 500.000,00 KM

LOT 2. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH - raspoloživi proračun: 2.000.000,00 KM

LOT 3. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša - raspoloživi proračun: 700.000,00 KM

LOT 4. Projekti zaštite okoliša gradskih centara - raspoloživi proračun: 300.000,00 KM

LOT 5. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvalitete zraka - raspoloživi proračun: 200.000,00 KM

LOT 6. Projekti zaštite prirode - raspoloživi proračun: 300.000,00 KM

LOT 7. Projekti zaštite i remedijacije tla - raspoloživi proračun: 300.000,00 KM

LOT 8. Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica - raspoloživi proračun: 1.795.000,00 KM

LOT 9. Projekti zaštite zraka - raspoloživi proračun: 1.250.000,00 KM

LOT 10. Projekti upravljanja otpadom - raspoloživi proračun: 997.000,00 KM

LOT 11. Unaprjeđenje korištenja energije - raspoloživi proračun: 900.000,00 KM

  • LOT 11-a Energijska učinkovitost u stambenim (isključivo zgrade kolektivnog stanovanja) i nestambenim objektima – raspoloživi proračun: 500.000,00 KM
  • LOT 11-b Energijska učinkovitost u javnim uslugama (komunalne usluge i sl.) – raspoloživi proračun: 200.000,00 KM
  • LOT 11-c Energijska učinkovitost u industriji – raspoloživi proračun: 200.000,00 KM

LOT 12. Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije - raspoloživi proračun: 50.000,00 KM

LOT 13. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša - raspoloživi proračun: 700.000,00 KM

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 10. svibnja 2019. godine.

Obrasci za prijavu te sve detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji potrebnoj radi prijavljivanja na Javni natječaj mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH www.fzofbih.org.ba

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/ODLUKE%2017%2011/tekst_JP2019-1-draft.pdf

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631