Novosti

Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva ŽZH za 2020. godinu

Na temelju članka 7a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ („Narodne novine Županije Zapadnphercegovačke“, broj: 23/20)  utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu. („Narodne novine Županije Zapadnphercegovačke“, broj: 31/19), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja

malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

PREDMET POZIVA

            Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2020. godini, a sukladno članku 1. točke d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu.

     SVRHA I NAMJENA SREDSTAVA ZA POTICAJE

Programom se osiguravaju bespovratna poticajna financijska sredstva za:

subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, ili novog dijela opreme, za kupnju, izgradnju, proširenje ili uređenje poslovnih objekata, financiranje investicija za rast i razvoj subjekata malog gospodarstva (gospodarska društva i obrtnici). Subvencioniranje kamate će se odobriti i za kredite ili dio kredita koji su namijenjeni reprogramiranju drugih kredita. Subvencionira se dio godišnje kamatne stope u visini od 2% na odobrena kreditna sredstva kod komercijalnih banaka, koja su podignuta u 2018. i 2019. godini i koja imaju kamatnu stopu u rasponu od 2 do 8%.

            Ostvareni poticaji služe za ulaganja u obavljanje registrirane djelatnosti, o čemu korisnici dostavljaju dokaz uz Izvješće o utrošku sredstava.

KORISNICI POTICAJA

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu poticaja ostvaruju subjekti malog gospodarstva definirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/20), koji su u većinskom privatnom vlasništvu, i koji imaju sjedište i ulažu na području Županije Zapadnohercegovačke, te nemaju nepodmirenih obveza prema Županiji kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, te imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme.

UVJETI I KRITERIJI ZA ODOBRAVANJA SREDSTAVA

Za poticaj razvoja malog gospodarstva za subvencioniranje dijela troškova  kamate na odobrene kredite su:

 • vrsta djelatnosti,
 • namjena utroška sredstava,
 • povećanje zaposlenosti i
 • broj zaposlenih.

      POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtjev (prijavu) iz članka 8a. stavak (6) ove Odluke potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • program/projekt na temelju kojeg su ostvarili kredit i/ili Ugovor o kreditu sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita) iz kojeg je vidljiva namjena odobrenih kreditnih sredstava,
 • potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu za koju se traži subvencija djela troškova kamate po osnovu kredita,
 • rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdano od nadležnog tijela);
 • uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj (ID broj);
 • uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sustavu);
 • obavijest o razvrstavanju subjekta prema klasifikaciji (vrsti) djelatnosti;
 • uvjerenje od Porezne uprave o izmirenju poreza, sa brojem ili popisom osiguranih osoba, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;
 • uvjerenje o nekažnjavanju po osnovu gospodarskog kriminala odgovorne osobe/vlasnika;
 • preslika osobne iskaznice odgovorne osobe/vlasnika;
 • na zahtjev Ministarstva druga relevantna dokumentacija.

SUBVENCIJE SE NE ODOBRAVAJU:

 1. subjektima malog gospodarstva koji su ostvarili subvencije u okviru Javnog poziva prema Programu dodjele poticaja za 2018. i 2019. godinu.
 2. državnim i financijskim ustanovama, udruženjima građana i fondacijama,
 3. gospodarskim društvima i obrtnicima koji imaju blokirane račune, u stečaju su ili u likvidaciji,
 4. kupovinu udjela u gospodarskim društvima,
 5. ulaganja u kockarnice, igračnice i slične djelatnosti,
 6. ulaganja u vrijednosnice,
 7. ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (osim ulaganja za nabavku strojeva koji se koriste za proizvodnju, obradu i preradu u poljoprivredi)
 8. financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,
 9. kupovinu građevinskog zemljišta,
 10. izgradnju stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja na tržištu,
 11. kupovinu osobnih automobila,
 12. promet nekretninama,
 13. osiguranje i financijsko posredovanje.

            Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

            Svi podnositelji zahtjeva moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) www.mg-zzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA – PRIJAVE

            Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za poticanje razvoja malog gospodarstva”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

 • naziv – ime podnositelja prijave,
 • adresu i kontakt telefon,
 • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.

OBRADA ZAHTJEVA I IZBOR

            Ocjenjivanje i rangiranje prijava/zahtjeva pristiglih na Javni poziv vrši Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele poticaja za razvoj malog gospodarstva Županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Zaprimljene prijave za dodjelu sredstava ocjenjuju se temeljem kriterija i mjerila propisanih Programom i Javnim pozivom.

            Povjerenstvo razmatra prijave zaprimljene na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje istih, izrađuje listu prihvatljivih prijava za dodjelu sredstava, te zapisnik s obrazloženim mišljenjem i prijedlogom utvrđene liste prednosti dostavlja Ministru gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke (u daljljnjem tekstu: Ministru).

            Ministar razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o izboru korisnika.

            Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Ministarstvo zadržava pravo od podnositelja prijave zatražiti dodatna objašnjenja.

S odabranim korisnicima dobivenih sredstava zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Javni natječaji Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  objavljuje Javne natječaje za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/1, JK 2020/2 i JK 2020/3.

Ukupan iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po natječaju JK 2020/1 je 7.499.000,00 KM, JK 2020/2 je 6.096.000,00 KM i JK 2020/3 je 600.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 14.10.2020. godine.

Sve detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji te obrasci za prijavu na Javne natječaje mogu se preuzeti na službenoj web stranici Fonda za zaštitu okoliša FBiH www.fzofbih.org.ba

Tekst javnih natječaja možete preuzeti na sljedećim linkovima

JP2020-1-konkurs-tekst

JP2020-2-konkurs-tekst

JP2020-3-konkurs-tekst

Projekt „Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom – IC SMED“ započeo s provedbom

 

Projekt „Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom – IC SMED“ započeo s provedbom

 

Projekt „Povećanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća digitalizacijom - IC SMED“, koji ima za cilj poboljšanje poslovnog okruženja za rast i razvoj izvozno-orijentiranih mikro, malih i srednjih poduzeća (MMSP) iz metaloprerađivačkog sektora, je započeo s provedbom.

Projektom će se uspostaviti Centar za digitalizaciju u Mostaru, opremit IoT Laboratorija u Posušju i podržati primjena inovativnih pristupa u industriji. Ciljani MMSP imat će koristi od digitalizacije poslovnih procesa i uvođenja novih poslovnih modela, što će im omogućiti poslovnu optimizaciju, smanjenje troškova i povećanu produktivnost. Jačanjem svoje konkurentnosti, ciljani MMSP-i će povećati svoj izvoz i prodaju i što je najvažnije - stvoriti nova radna mjesta.

Projekt traje 18 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta iznosi 606.661 KM, od čega 478.985 KM sufinancira Europska unija u okviru EU4Business-a.

Partneri na projektu su Sveučilište u Mostaru - Fakultet strojarstva  računarstva i elektrotehnike, Javna ustanova Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke HERAG i poduzeća - MA-COM d.o.o. Stolac, Škutor d.o.o. Mostar, SIK d.o.o. Mostar, Weltplast d.o.o. Posušje, TEM Mandeks d.o.o. Široki Brijeg.

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga financiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

EU4Business je dio programa Lokalne razvojne strategije - Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) SR Njemačke.

Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba.

 

 

 

 

Potpisan ugovor o obnovi kule herceg Stjepana

U Ljubuškom je potpisan ugovor sa tvrtkom "Fajić građevinar" koja će raditi na obnovi bedema Kule herceg Stjepana u Ljubuškom.

Riječ je o ugovoru vrijednom 139 tisuća KM.

Ispred Grada Ljubuškog ugovor je potpisao vd. gradonačelnika Vedran Markotić, a ispred izvođača radova Ekrem Maksumić, direktor tvrtke Fajić građevinar.

Rok za izvođenje radova po ugovoru je 90 dana.

„Mi imamo jedan mjesec da se pripremimo. Radovi obuhvaćaju zidanje nedostajućih zidova i prsobrana, injektiranje i ojačavanje zidova, radove na dersovanju… Sve ono što je projektom predviđeno, to ćemo uraditi...“, rekao je Maksumić.

Istaknuo je kako je i on sam Ljubušak.

„Cijeli život gledam u kulu, pa je to dodatni motiv da uradimo posao još bolje“, rekao je Maksumić.

Nakon potpisivanja ugovora, vd. gradonačelnika Markotić je istaknuo kako je uvjeren da će se radovi brzo završiti na zadovoljstvo sviju.

„Ovo je tvrtka koja ima svoj renome, koja je sudjelovala u obnovi starog dijela Grada Mostara, obnovi Blagaja...“, istaknuo je Markotić.

Dodaje kako obnovu kule smatra jednim od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Ljubuškom.

„Kula je u dosta lošem stanuju zbog potresa i zbog propadanja kroz stoljeća. Mi ovime želimo vratiti sjaj tom dijelu Ljubuškog i naravno iskoristiti Kulu u svrhu pojačanja turističke ponude Ljubuškog, uz Kravicu, Koćušu, naš muzej na Humcu koji je nastariji u BiH, rimski logor Bigeste, rijeku Trebižat i sve ostalo što Ljubuški nudi“.

„Želimo da naša kula postane nezaobilazni dio turističke ponude, da je vežemo s Kravicom i svime ostalim. Ona je prometno vrhunski povezana, na cesti je između Međugoruja, Čitluka i Ljubuškog. Kroz ranije projekte je asfaltiran pristupni put do samog Starog Grada tako da je dostupna turistima i posjetiteljima“, rekao je Markotić, koji je naveo kako na ovome rade već duži niz godina.

„Ugovor je financiran iz projekta prekogranične suradnje FortNet, čija je ukupna vrijednost projekta 470 tisuća eura. Mi smo prije nekoliko godina krenuli s izradom projektne dokumentacije kao Grad zajedno s Razvojnom agencijom HERAG. Javno poduzeće Parkovi je također sudjelovalo u tome izradom projektne dokumentacije, prvo idejnog projekta, a poslije i glavnog projekta obnove Kule hercega Stjepana koja je jedan od simbola Grada Ljuubškog, uostalom mi smo Hercegov grad. Nakon što smo dovršili projektnu dokumentaciju, kandidirali smo se na dva projekta prekogranične suradnje. Jedan od njih je ovaj u kojem smo danas potpisali ugovor, a drugi je projekt čiju realizaciju ovih dana očekujemo. Tu je riječ o projektu prekogranične suradnje (trilaterala) između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore. Ukupna vrijednost tog projekta je preko dva milijuna eura i tada bi s ovim drugim projektom čija realizacija slijedi iznos za obnovu kule trebao biti preko 800 tisuća KM, tako provodi u okviru Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina- Crna Gora koji financira Europska Unija, a implementiraju ga Grad Ljubuški kao nositelj projekta, Javna Ustanova Razvojna agencija ŽZH – HERAG, Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).

Implementacija projekta službeno je započela 1. listopada 2019. godine, a provedba će trajati 24 mjeseca.

Projektom se namjeravaju poboljšati uvjeti za stvaranje održive turističke ponude koja se temelji na kulturnoj baštini smještenoj na periferiji urbanih središta i u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Obzirom da će tokom provedbe projekta kulturna i prirodna baština biti sistematski popisana a nova turistička ponuda kreirana i promovirana, sve to će doprinijeti jačanju informiranosti turista o ponudi prekograničnog područja i njegove prepoznatljivosti kao turističke destinacije. Također, doći će i do unapređenja prekogranične suradnje među nositeljima aktivnosti ove regije i jačanja svijesti lokalnog stanovništva o značaju svestrane prekogranične razmjene. Ovo će doprinijeti da se potencijal prekogranične regije Bosne i Hercegovine i Crne Gore prepozna kao dio strategije ekonomskog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 470.000,00 eura, od čega Europska unija financira 400.000,00 eura.

Objavljen prvi EU4Agri javni poziv vrijedan 3 miliona km za dodjelu bespovratnih sredstava

Projekt Europske unije EU4Agri objavio je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, odgovarajući ujedno i  na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koje se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članice holdinga.

Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 do 300.000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinanciranje od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. rujna 2020. godine do 15:00 sati.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Informacije o načinu popunjavanja i dostavljanju prijave, te potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici UNDP-a na sljedećem linku: 

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2020/eu4agriprvijavnipoziv.html

EU4Agri je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20,25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Otvoren Obradni centar za metal i plastiku Šibensko kninske županije u okviru projekta COMPETE PLAMET

08.07.2020. u Šibeniku je održan Završni događaj projekta i otvoren je Obradni centar za metal i plastiku Šibensko-kninske županije kao dio projekta Compete Plamet koji se bavi jačanjem konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u sektoru metala i plastike na prekograničnom području koje obuhvaća Šibensko kninsku županiju u RH i Zapadnohercegovačku županiju u BiH.

Nositelj projekta je JU Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke-HERAG (BIH), partneri su Općina Posušje (BIH) i JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (RH) koje provode aktivnosti u svojim regijama.

Radoslav Luburić, ravnatelj Razvojne agencije Županije Zapadnohercegovačke HERAG koja je nositelj projekta, i menadžer projekta Compete Plamet istaknuo je kako je projekt važan zbog uspostavljanja prekogranične mreže znanja koja obuhvaća poduzetnike, javni sektor, srednjoškolske i visokoškolske obrazovne institucije, predstavnike istraživanja i razvoja kojima je cilj definiranje aktivnosti koje bi povećale konkurentnost poduzeća u sektoru metala i plastike u obje županije. 

- Ono što bih ja posebno istaknuo je osnivanje dva tehnološka parka. Mi smo prije nešto više od godinu dana u Posušju otvorili tehnološki park koji je opremljen sa tri CNC stroja, a danas otvaramo centar koji je opremljen sa četiri CNC stroja u Šibeniku. Naša suradnja neće završiti na ovome jer smo kroz ovaj projekt pokazali da izvrsno surađujemo i nastaviti ćemo i dalje i mislim da ima tu prostora i za napredak i daljnje usavršavanje – kazao je Luburić.

 

- Želio bih naglasiti koliko je važno osnivanje i djelovanje Tehnološkog parka Posušje za Općinu Posušje koji će uvelike pomoći našem gospodarstvu. Kroz Tehnološki park Posušje uspostavili smo i odličnu suradnju sa srednjom strukovnom školom Posušje gdje smo omogućili učenicima pohađanje praktičnog dijela nastave za zvanje CNC operater. Zahvaljujem i projektnom timu koji je uložio svoje napore da se ovaj projekt uspješno provede – kazao je Branko Bago, načelnik Općine Posušje.

Ravnateljica JU Razvojna agencija Šibensko kninske županije Mira Lepur ističe da je sektor metala  tradicionalna grana u Šibensko-kninskoj županiji koja zapošljava oko 45 posto djelatnika tako da predstavlja izuzetno važnu gospodarsku granu za razvitak i Šibensko-kninske županije, kao i županije Zapadnohercegovačke, odnosno Općine Posušje.

 

 Otvaranju je prisustvovao i župan Šibensko kninske županije Goran Pauk. 

- Ovo je za nas bitan i važan projekt s obzirom da je obrada metala i proizvodnja proizvoda od metala u biti šibenska tradicija. S druge strane, tradicija Posušja s kojim smo u kooperaciji u ovom projektu je plastika i tu smo se našli kroz jedan europski projekt prekogranične suradnje sa prijateljskom općinom i krenuli u zajedničku realizaciju projekta. Oni su svoj dio završili ranije, ali kao konačnicu dobili smo dva tehnološka centra, jedan u Posušju, jedan ovdje koji će nastaviti ono što nam je tradicija – kazao je župan Pauk. 

Projekt je financiran u okviru programa Interreg IPA Prekogranična suradnja Hrvatska -  Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 – 2020.g.

Projekt se provodi u razdoblju od 15. listopada 2017. godine do 14. srpnja 2020. godine, a vrijedan je ukupno 1.603 369,21 eura od čega udio sufinanciranja iz EU fondova predstavlja 85 posto, odnosno 1.362 863,82 eura.

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.
 
Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su: 

 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
 • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini


Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.
 
Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr/ potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom "za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu".

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 1. srpnja 2020. godine.

EU4Business: poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednicima

Projekat Europske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

 1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
 2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
 3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
 4. promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

 • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
 • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Otvoren sabirno – distribucijski centar u poslovnoj zoni „Zvirići“ Ljubuški i posjeta HIPod-a

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović je u Ljubuškom, u poslovnoj zoni Zvirići otvorio moderni novosagrađeni objekt sabirno-distributivnog centra, namjenjenog za bržu i bolju prodaju proizvedenoga povrća, odnosno prodaju bez nakupaca.

Ljubuški: Predsjednik Čović otvorio Sabirno-distribucijski centar u poslovnoj zoni “Zvirići” Ljubuški - audio i foto

-Ovo je primjer kako treba raditi u budućnosti, na neki način da damo poseban poticaj razvoju ovog dijela infrastrukture, da ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom pa i ova zadruga Plodovi zemlje ovdje, ali i mnogi drugi, imaju uvjete koji imaju danas slični proizvođači bilo gdje u svijetu. Mi smo uvjetovani trenutnim tržišnim uvjetima kada se proizvodi koje imamo mogu na odgovarajući način skladištiti, kazao je predsjednik Čović u izjavi medijima nakon otvaranja sabirno-distributivnog centra u Ljubuškom.

Kod samog pokretanja projekta pri izradi projektne dokumentacije sudjelovala je JU Razvojna agencija ŽZH-HERAG zajedno s Gradom Ljubuški i poljoprivrednom zadrugom “Plodovi zemlje”.

Grad Ljubuški, poljoprivredna zadruga “Plodovi zemlje”, Vlada ŽZH, u suradnji s stranim partnerima, izgradila je vrijedan i moderno opremljen objekat s hladnjačom u koji je uloženo preko 1.000.000,00 KM, a koji će pomoći poljoprivrednicima u pripremi i plasmanu njihovih proizvoda.

Centar će biti od iznimne pomoći za ljubuški mladi krumpir koji je već prepoznat na tržištu Europske unije koji zbog ranoga sazrijevanja, nema konkurenciju. Ovaj distribucijski centar će služiti i za druge vrste povrća. Očekuje se da postane centar i za ostale grane poljoprivrede, od voćara, maslinara, pčelara, jer svima njima treba i može biti poticaj, istaknuto je danas prilikom otvaranja. Centar bi trebao donijeti velike i važne novine u radu i poslovanju, ali i plasiranju i prodaji poljoprivrednih plodova iz Ljubuškog te drugih okolnih općina.

Predsjednik HDZ-a BiH i predsjednik Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović posjetio je i Poduzetnički inkubator Županije Zapadnohercegovačke – HIPod, gdje je kroz obilazak upoznat od strane ravnatelja HERAG-a s mogućnostima i uslugama koje pruža sam Poduzetnički inkubator, također razgovaralo se o projektima koje provodi HERAG i mogućnostima pomoći viših razina Vlasti BiH pri provedbi tih istih projekata.

Objavljen Javni poziv za pomoć gospodarskim subjektima

Ministarstvo gospodarstva ŽZH je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za travanj 2020. godine.
Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke koje ispunjavaju uvjete definirane člankom 3. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 3/20), a kojima je zapovijedima donesenim od strane Županijskog stožera civilne zaštite zabranjen rad zbog posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19, da podnesu Zahtjev za dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za mjesec travanj, 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM, po svakom zaposleniku.

 

Pretplati se na ovaj RSS feed

eu1 l“Ova web stranica izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost JU Razvojne agencije ŽZH - HERAG te ni na koji način se ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.”

Acrobat Document gizzz

Kontakt

Blidinjska 1, (poštanski pretinac 66)
Posušje
88240

BiH

E-mail: info@herag.ba
Telefon: +38739/681-631
Fax: +38739/681-631